Biblio Radio–February 11, 2013

Play

On the Air

Hachig Kazarian Medley @6:56
Kohar Hovannisyan Mi Gnar @6:48
Armenchik Ur Gnam @6:42
Siroun Katchehcian Siroum Em Kez @6:36
Armenchik Nayum Em Nayum @6:32
Artar Yes Siroom Em Qez @6:27
Sahag Sislian Moughram Yaleh @6:21
Saro Mi Gna @6:17
Kamo Seyranyan Urakh Par @6:11
Andre Gorani @6:06
Martin Mkrtchyan Shnoravor @5:56
Harout Hagopian Msho Aghchik @5:54

Latin Lingo

@8 pm w/La Voz - Spanish and Latin American